• 6_2.jpg
  • 9_2.jpg
  • 10_2.jpg

REGULAMIN CYKLU BIEGÓW GÓRSKICH
„KROSNO BIEGA”

CHARAKTER ZAWODÓW

„Krosno Biega” to cykl górskich biegów przełajowych, zwany dalej Cyklem, na trasach o przeważającej naturalnej nawierzchni z dużą ilością zbiegów i podbiegów.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, NIP: 6842642133, REGON: 363263072, KRS: 0000592521, tel: +48 883 886 219.

TERMIN I MIEJSCE, TRASY

Cykl składa się z 4 biegów:

26 kwietnia - WIOSENNY NAFCIARZ - Węglówka - 7,2 km, +300 m / -300 m

7 czerwca - ZEMSTA CZEŚNIKA - Odrzykoń - 6,5 km, +350 m / -345 m

26 lipca - CZARNY KAMIENIARZ - Czarnorzeki - 6,2 km, +250 m / - 250 m 

6 września - ZEMSTA REJENTA - Odrzykoń - 6,5 km, +350 m / -345 m

W związku z dużą rozciągłością czasową cyklu, organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian parametrów tras, zwłaszcza w przypadku trwających prac leśnych, remontów szlaków i innych czynników niezależnych od Organizatora.


Na każdą edycję zawodów obowiązuje limit zawodników czyli 120 osób (łącznie biegaczy oraz zawodników Nordic Walking).

Każda z edycji odbędzie się wg następującego harmonogramu:

16:30 - 17:30 - praca biura zawodów

18:00 - start kat. bieg

18:05 - start kat. nordic walking

ok. 19:30 - zakończenie i dekoracja zawodników

 

Trasy biegów będą wytyczone głównie w terenie leśnym, istniejącymi drogami, ścieżkami i szlakami. Wszystkie trasy zostaną oznakowane kolorowymi taśmami oraz chorągiewkami.

Zawodnicy będą mogli rywalizować w dwóch dyscyplinach: bieg oraz nordic walking.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach należy spełnić łącznie następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat albo przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu,

- wpłacić opłatę startową przed wyczerpaniem się limitu miejsc,

- zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego  lub w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach,

- odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach,

- stawić się punktualnie na starcie.

ZASADY RYWALIZACJI, NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety zostanie przeprowadzona w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:

M 35 – mężczyźni do 35 lat

M 50 – mężczyźni 36-50 lat

M 50+ - mężczyźni powyżej 50 lat

K 35 – kobiety do 35 lat

K 50 – kobiety 36-50 lat

K 50+ - kobiety powyżej 50 lat

Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie 3 najlepszych startów danego zawodnika. Punkty do klasyfikacji generalnej za poszczególne biegi przyznawane będą za zajęte miejsce, tj. za 1. miejsce – 1punkt, 2. Miejsce – 2 punkty itd.

Zwycięża osoba, która w danej kategorii zdobędzie najmniejszą ilość punktów w 3 najlepszych startach.

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

- każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała

- każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dot. Poruszania się na terenach leśnych

- obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodą przyrodzie

- podbieganie w dyscyplinie nordic walking jest bezwzględnie zabronione!

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN przyznane zostaną drobne upominki oraz dyplomy po każdej edycji Cyklu. Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja generalna cyklu, na podstawie której najlepsi zawodnicy w Kategorii OPEN otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz drobne upominki w miarę zaangażowania Sponsorów. 

Nagrody w kategoriach wiekowych przyznane zostaną pod warunkiem sklasyfikowania minimum 5 zawodników w danej kategorii.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec organizatorów.

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora.

OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

Płatność przelewem – minimum 3 dni przed startem

Płatność gotówką w biurze zawodów

KARNET - wszystkie edycje płatne z góry przelewem

1. edycja

20 zł

25 zł

70 zł

2. edycja

20 zł

25 zł

3. edycja

20 zł

25 zł

4. edycja

20 zł

25 zł

Zawodnikom niepełnoletnim przysługuje 50% zniżka na wszystkie biegi oraz Karnet.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

W przypadku płatności przelewem – prosimy o wpłaty na konto:

Fundacja Ultra, nr rachunku (mBank): 49 1140 2004 0000 3202 7609 1259

W tytule prosimy wpisać: imię, nazwisko, numer edycji/KARNET oraz kategorię (bieg/nordic walking), np. „Jan Kowalski, 1. i 2. edycja, nordic walking”

UWAGA! Wpłaty przelewem przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed startem.

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

- poczęstunek i napoje na mecie,

- pomiar czasu,

- numer startowy,

- pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy minimum 3 edycje Cyklu

- nagrody dla najlepszych zawodników

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz Sponsorów. Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów – www.krosnobiega.pl.

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się ze zmianami.